Bases generals sortejos Motor Munich Club

OBJECTE

Convocar i organitzar sortejos amb el lliurament dels premis que es detallin en cada ocasió mitjançant la participació dels socis a través de xarxes socials que Motor Munich determinarà per a cada concurs i dins dels terminis que s’especifiquen més endavant.

PARTICIPANTS

Podrà participar-hi qualsevol persona major d’edat que ho vulgui, sense més limitacions que l’acceptació i el compliment de les bases.

No podran participar en aquest concurs les persones que estiguin vinculades al Munich Group, ja sigui mitjançant relació laboral o mercantil, ni les empreses que pertanyin al seu grup, ja sigui directament o indirectament, ni els seus familiars fins a tercer grau.

DESENVOLUPAMENT

Les persones que vulguin participar en el sorteig hauran de procedir segons s’indiqui per a cada cas a través de Motor Munich Club, trucant al número de telèfon que s’estableixi o enviant un correu electrònic o amb qualsevol altre sistema que es formalitzi en el moment oportú.

En cas que no sigui possible contactar amb el guanyador durant els 5 dies posteriors al tancament del sorteig,  es considerarà que el guanyador ha perdut tots els drets i s’escollirà un nou guanyador del registre de reserva per ordre d’extracció, sense que el primer pugui reclamar cap mena de compensació.

PREMIS

El guanyador rebrà el premi anunciat en cadascun dels concursos i/o sortejos.

En cap cas el premi es podrà canviar, modificar, compensar o cedir a un tercer, menys en el cas que hi hagi acord entre el guanyador i Motor Munich Club.

El guanyador s’haurà de fer càrrec dels impostos que puguin derivar del premi, d’acord amb la normativa fiscal vigent. (Art.75.2.c del Reglament de l’Impost de la Renta de les Persones Físiques)

El premi es recollirà a la seu del Motor Munich Club o s’enviarà al domicili del guanyador segons s’estableixi en cada cas. A aquest efecte s’indicarà al guanyador el dia i l’hora aproximats del lliurament. El premi s’entregarà en el període màxim de 60 dies a comptar des del dia de la comunicació. En el cas que sigui impossible el lliurament per circumstàncies imputables al guanyador, aquest disposarà d’un termini addicional de 10 dies per reclamar el premi, després del qual perdrà qualsevol dret sobre el premi.